Gå til hovedinnhold

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Lindab Norge AS er en del av konsernet Lindab Group AB med hovedkontor i Sverige. Lindab Group har i mange år hatt bærekraft høyt på agendaen, inkludert etisk handel og menneskerettigheter.

Lindab Group og dermed også Lindab Norge AS har siden 2009 vært medlem i UN Global Compact, som forplikter oss til å etterleve de 10 prinsippene innen menneskerettigheter, arbeidskraft, ytre miljø og antikorrupsjon i våre strategier og handlingsplaner.

Vi utarbeider en årlig Bærekraftsrapport som en del av vår årsrapport som oppsummerer arbeidet vi gjør som samfunnsengasjert bedrift.

Lindab Group har utarbeidet etiske retningslinjer nedfelt i en Code of conduct og Lindab Supplier Principles som beskriver hvordan vi som selskap og leverandørene våre blant annet forplikter oss til ivaretakelse av menneskerettigheter og ordnede arbeidsforhold. Lindab Supplier Principles finner du her.

I forbindelse med ikrafttredelse av Åpenhetsloven 1. juli 2022 forplikter Lindab Norge AS seg til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger, samt gi interessenter informasjon om tiltak og funn. Vi har fokus på menneskerettigheter og samfunnsansvar og arbeider aktivt med å implementere gode systemer for overvåkning og oppfølging av leverandørene våre.

Aktsomhetsvurderinger utføres i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Rapportering

I tråd med kravene i åpenhetsloven vil Lindab Norge AS utarbeide en redegjørelse for vårt arbeide som vil publiseres på våre nettsider innen juni 2023.